REGULAMIN

 

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku za pobyt w wysokości uzgodnionej wcześniej z właścicielem ośrodka oraz w terminie potwierdzonym przez ośrodek.
 2. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 PLN płatna przy przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu i stwierdzeniu braku szkód.
 3. Resztę należności za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia pobytu cena na pobyt nie podlega zwrotowi.
 4. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 5. Domki przeznaczone są dla 4 lub 6 osób, każda dodatkowa osoba powinna zostać zgłoszona właścicielowi w momencie rezerwacji.
 6. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 7. Dla komfortu naszych gości cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-8.00.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, świeczek, używania urządzeń typu grill elektryczny oraz smażenia ryb.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody.
 11. Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking dla gości jest bezpłatny. Ilość miejsca parkingowych jest ograniczona w związku z tym prosimy o wcześniejsze poinformowanie o ilości pojazdów.
 12. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka, w tym placu zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 14. Przyjazd ze zwierzętami możliwy jest wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu.
 15. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela/zarządcy ośrodka.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 18. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie rezygnacji lub niedotrzymania ustalonego terminu pobytu.

 

WARTO WIEDZIEĆ…

Informacje przydatne w przygotowaniach do wyjazdu na urlop:

 • uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą ręczników kąpielowych oraz plażowych, suszarki do włosów,
 • w odległości 80m od naszych domków funkcjonuje punkt gastronomiczny oraz sklep wielobranżowy, market Dino jest w odległości 900 metrów. 

 

 

 

 

Informacja – przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest SARBIN Joanna Skunicka ul. Mogileńska 41/16, 88-170 Pakość NIP: 556-255-27-18.

Dane osobowe przetwarzane są  w celu rezerwacji i świadczenia usług. Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w ośrodku wypoczynkowym SARBIN. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego Sarbin.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie świadczącej usługi księgowe, organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych. 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator  udostępnia do kontaktu adres e-mail: sarbin@onet.pl . Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:  Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności procesu rezerwacyjnego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację zamówionej usługi.